ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом № 01 від 03/01/2012 р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №1
про надання послуг доступу до телемережі, доступу до мережі Інтернет та додаткових послуг на умовах публічної оферти

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цьому документі терміни вживаються у такому значенні:

1.1.1. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МегаКом». Місцезнаходження Виконавця, контактні телефони та e-mail вказані на Сайті послуг.

1.1.2. Замовник – юридична чи фізична особа, яка уклала даний Договір із Виконавцем на умовах Публічної оферти.

1.1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір.

1.1.4. Договір – правочин про надання та отримання Послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Замовником її умов.

1.1.5. Акцепт – повна й безумовна згода Замовником на укладення Договору на умовах, визначених Публічною офертою.

1.1.6. Послуги – послуги доступу до телемережі, послуги доступу до мережі Інтернет, та Додаткові послуги, які надаються Виконавцем Замовникові у відповідності до діючих Тарифних планів. Характеристики та умови надання Послуг вказані у Договорі, Тарифних планах та на Сайті Послуг.

1.1.7. Додаткові послуги – послуги Виконавця або Контент-провайдерів, які не є послугами з надання доступу до телемережі та мережі Інтернет та замовляються Замовником окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

1.1.8. Контент-провайдер – суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Виконавцем надає Додаткові послуги Замовникам в Мережі, оплату за які Замовник може здійснити зі свого Особового рахунку.

1.1.9. Тарифний план – набір Послуг та правил їх застосування, які використовує Замовник, та затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні, згідно з якими визначається розмір плати за надання такого набору Послуг.

1.1.10. Мережа – сукупність майна і програмно-технічного комплексу Виконавця, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Виконавцем Послуг.

1.1.11. Особистий кабінет – спеціальний розділ на Сайті послуг, де Замовник може керувати Послугами, доступ до якого Замовник здійснює за допомогою Облікового запису.

1.1.12. Сайт Послуг – інтернет-ресурс Виконавця з доменною адресою http://berezhany.net

1.1.13. Обліковий запис – персональний набір ідентифікаційних даних Замовника («ім’я» та «пароль»).

1.1.14. Абонентська лінія – сукупність технічних засобів через які Замовник отримує Послуги та відбувається з’єднання обладнання Замовника з Мережею Виконавця.

1.1.15. Місце підключення – особисто визначена Замовником адреса, за якою він бажає отримувати Послуги.

1.1.16. Технічна можливість – наявність технічних засобів, комунікацій та інших ресурсів Мережі, які необхідні для надання Послуг, знаходження Замовника в зоні дії Послуг і можливість використання для доступу до Послуг налаштованого устаткування та програмного забезпечення Замовника.

1.1.17. Система – апаратно-програмний комплекс Виконавця, що призначений для автоматизованого кількісного та вартісного обліку наданих Замовникові Послуг.

1.1.18. Особовий рахунок – рахунок Замовника, номер якого унікальний в Системі, що відображає надходження платежів від Замовника і витрачання цих коштів на оплату Послуг за цим Договором.

1.1.19. ІР-адреса – унікальний ідентифікатор кінцевого обладнання Абонента, який надається Виконавцем та однозначно ідентифікує кінцеве обладнання Абонента в мережі.

1.1.20. МАС-адреса – унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента, що визначається виробником пристрою.

1.1.21. Мережеві реквізити – IP-адреса та MAC-адреса.

1.1.22. Доступ – доступ до Послуг.

1.1.23. Кінцеве обладнання – обладнання Замовника, яке з’єднане з Мережею через Абонентську лінію. Характеризується типом та/або Мережевими реквізитами.

1.1.24. Розрахунковий період – інтервал часу, починаючи з дати надання Доступу Замовникові, тривалістю один календарний місяць.

1.1.25. Засоби масової інформації – засобами масової інформації, у яких оприлюднюються зміни до умов Договору, тарифів, правил надання Послуг, є Сайт Послуг та/або пункти обслуговування абонентів Виконавця. Додатково зміни можуть розміщуватися у друкованих виданнях.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний документ розроблений та затверджений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема Закону України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 9.08.2005 р. та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 26.03.2009 р.

2.2. Даний документ регулює відносини з приводу надання Виконавцем Послуг Замовникам.

2.3. Даний документ є обов’язковими для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення у засобах масової інформації. Для Замовника даний документ є обов’язковими лише з моменту укладення ним Договору (Акцепту).

2.4. Даний документ у відповідності до ст.641 Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця, укласти Договір і містить істотні умови, необхідні для надання таких послуг.

2.5. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов, сплати коштів за майбутні послуги та підпис Акту виконаних робіт з підключення до Послуг, фізична особа цим самим засвідчує своє бажання укласти Договір, ці дії і є Акцептом, і з цього моменту вона визначається як Замовник.

2.6. Перед початком отримання Послуг Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Замовник, який провів Акцепт, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

2.7. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. На прохання Замовника, Виконавець також може укласти паперовий Договір з підписами та печатками.

2.8. Даний Договір є публічними і діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором.

2.9. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Замовник повинен припинити отримання Послуг в порядку, визначеному Договором. Якщо Замовник по закінченню 14 (чотирнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) у Засобах масової інформації, продовжує користуватись Послугами, Виконавець вправі вважати, що Замовник згоден із внесеними змінами та доповненнями.

2.10. Якість Послуг за даним Договором повинна відповідати законодавству України.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець, за умов Технічної можливості, надає Послуги Замовникові у Місці підключення, а Замовник зобов’язується оплачувати ці Послуги в порядку передбаченому цим Договором.

3.2. Власником мережі є Виконавець.

3.3. Технічне обслуговування та експлуатацію Мережі на території м. Бережани, у відповідності до вимог Закону України “Про телекомунікації”, здійснює Виконавець на підставі ліцензії АВ-466447, виданої 29/09/2009 р. та Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за №1723.

 

4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГ

4.1. Порядок підключення до Послуг:

4.1.1. при бажанні Замовника отримати Послуги, він повинен звернутися будь-яким доступним способом до Виконавця з Заявою-замовлення (Додаток №1) про бажання підключитись до Послуг, повідомивши Місце підключення та Тарифний план, за яким Замовник бажає отримувати Послуги;

4.1.2. у триденний строк розглянувши заявку, Виконавець зв’язується із Замовником і у разі виконання Умов надання Послуг (п. 4.2.), узгоджує час та дату Підключення до Послуг;

4.1.3. в узгоджений час та дату Виконавець направляє за вказаним Замовником Місцем підключення бригаду монтажників, які повинні здійснити Підключення до Послуг (п. 4.3.);

4.1.4. після підключення до Послуг Замовник, використовуючи отриманий від Виконавця Обліковий запис, перевіряє працездатність Послуг та правильність облікового запису;

4.1.5. після перевірки Виконавець та Замовник підписують Акт виконаних робіт. Перед підписанням Акту виконаних робіт Замовник повинен пред’явити монтажникові документ з фотокарткою, що посвідчує особу.

4.2. Умови надання Послуг:

4.2.1. наявність Технічної можливості для надання Замовникові замовлених Послуг;

4.2.2. ознайомлення Замовника з умовами цього Договору;

4.2.3. реєстрація Замовника та відкриття персонального Особового рахунку Замовника в Системі, із використанням Облікового запису;

4.2.4. внесення Замовником на Особовий рахунок оплати за підключення до Послуг, якщо така передбачена;

4.2.5. внесення Замовником на Особовий рахунок оплати згідно з обраним Тарифним планом та оплати замовлених Додаткових послуг;

4.2.6. кінцеве обладнання Замовника справне, підготовлене для роботи в Мережі, має підтримку Ethernet IEEE 802.3, стека протоколів TCP/IP в повному обсязі, мережевий інтерфейс з конектором RJ-45 та підтримує отримання IP-адреси за протоколом DHCP відповідно до RFC2131.

4.3. Підключення до Послуг включає наступні роботи:

4.3.1. проведення монтажних робіт (п. 4.4.) із з’єднання порта активного мережевого обладнання Виконавця та Кінцевого обладнання Замовника (створення Абонентської лінії);

4.3.2. активація порту мережевого обладнання Виконавця;

4.3.3. активація Тарифного плану Замовника;

4.3.4. первинне налаштування Кінцевого обладнання Замовника;

4.3.5. первинний інструктаж Замовника.

4.4. Регламент монтажних робіт:

4.4.1. монтаж кабелю від порта активного мережевого обладнання Виконавця до приміщення Замовника;

4.4.2. уведення кабелю у приміщення Замовника: кабель прокладається шляхом стандартного кабелевводу, що передбачений проектом будинку та приміщення або утворюється технологічний отвір діаметром 6-10мм в місці визначеному Замовником, через який прокладається кабель та залишається необхідний метраж кабелю для з’єднання Кінцевого обладнання Замовника Абонентською лінією (загальна довжина кабелю не повинна перевищувати 90 м). При цьому Виконавець не несе відповідальності за можливі наслідки утворення отвору в приміщенні Замовника (попадання в труби, електропроводку і тому подібне);

4.4.3. зажимання кабелю: кінець кабелю зі сторони Замовника обтискається конектором RJ-45;

4.4.4. подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю всередині приміщення Замовник здійснює самостійно;

4.4.5. проведення інших монтажних робіт, або внесення з ініціативи Замовника змін до проведених монтажних робіт здійснюється працівниками Виконавця за наявності Технічної можливості та за додаткову оплату.

4.5. Якщо на дату завершення підключення Послуг за даними Виконавця, Замовник не підписує наданий Виконавцем в момент підключення Послуг Акт виконаних робіт і не надає Виконавцеві письмової мотиво­ва­ної відмови у прийнятті Послуг, а також у випадку відмови Замовника підписати Акт виконаних робіт через неготов­ність свого Кінцевого обладнання, Послуги вважаються прийнятими Замовником з моменту завер­шен­ня підключення до Послуг. При цьому Виконавець має право вимагати від Замовника виконання обов’яз­ків з оплати за надання Послуг, а Замовник зобов’язаний сплачувати Послуги відповідно до умов Договору.

4.6. Усі роботи здійснюються працівниками Виконавця за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою. Працівник Виконавця зобов’язаний пред’являти посвідчення Замовнику.

 

5. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Умови надання Послуг публікуються у Засобах масової інформації і являються невід’ємною частиною даного Договору.

5.2. Доступ до Послуг надається Замовникові тільки після сплати повної суми за підключення Послуг, якщо така передбачена.

5.3. На період користування Послугами Виконавець надає Замовникові Обліковий запис та IP-адресу для доступу до Послуг, та персонального доступу до Особистого кабінету.

5.4. Інформація про Послуги, умови їх підключення, надання та правила користування розміщено на Сайті Послуг та в Особистому кабінеті, де Замовник обирає Тарифний план.

5.5. Дата початку користування Послугами, перелік Послуг і факт їх надання Замовникові визначається Виконавцем на основі даних Системи.

5.6. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення Послуг визначається тарифами та/або регламентами надання послуг, які є невід’ємною частиною Договору, розміщується (оприлюднюється) у Засобах масової інформації не менше ніж за 14 днів до введення його в дію.

5.7. Доступ до Особистого Кабінету можливий тільки за наявності у Замовника доступу до телемережі.

5.8. Виконавець надає Послуги Замовникові за часовою схемою 24/7/365. Перерва в наданні Послуг допускається на час проведення регламентно-профілактичних робіт. Проведення регламентно-профілактичних робіт здійснюється в години найменшого навантаження мережі.

5.9. На Особовому рахунку Замовника враховуються обсяги наданих Виконавцем Послуг. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих Замовником Послуг під час тарифікації і вирішення спірних питань.

5.10. Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець зобов’язаний вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг. Замовник погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Замовника, які буде надано ним Виконавцеві при укладені та виконанні Договору.

5.11. Замовник через Кінцеве обладнання отримує Доступ. Ресурси зовнішнього каналу, що надаються Замов­никові, обмежуються програмно-апаратними засобами відповідно до обраного Замовником Тарифного плану.

5.12. Надання Послуг автоматично призупиняється, якщо баланс Замовника стає недостатнім для списання платежу за Послуги, передбаченого вибраним Тарифним Планом. Надання Послуг відновлюється після поповнення балансу Замовника на суму передбачену вибраним Тарифним Планом.

5.13. Замовник має право змінити 1 (один) раз протягом поточного розрахункового періоду обраний Тарифний план на наступний за поточним розрахунковий період. Зміна Тарифного плану здійснюється самостійно Замовником в Особистому кабінеті на Сайті послуг.

5.14. Замовник може призупинити отримання Послуг шляхом подання заяви, в тому числі письмової, не менше ніж за 7 (сім) днів до дати, коли Замовник бажає призупинити отримання Послуг, на загальний строк не більше 3 (трьох) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Виконавцем.

5.15. При несплаті абонплати протягом календарного місяця і відсутності заяви на припинення послуги нараховується плата за резервування  порта згідно діючих тарифів

5.16. При відсутності Доступу у Замовника, Виконавець вживає заходи щодо його відновлення в найкоротші можливі терміни. Усунення несправностей здійснюється за умови, що у Замовника, який повідомив Виконавця про несправність, на момент повідомлення був позитивний баланс Особового рахунку.

5.17. Абонентська лінія являється власністю Виконавця.

5.18. В разі припинення дії Договору Обліковий запис та IP-адреса Замовника видаляються із Системи Виконавця.

5.19. Усі роботи здійснюються працівниками Виконавця за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою. Працівник Виконавця зобов’язаний пред’являти посвідчення Замовнику.

 

6. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

6.1. У Мережі Виконавця Замовникам можуть також надаватися інші Додаткові послуги як самим Виконавцем, так і його партнерами (Контент-провайдерами).

6.2. Замовленням Додаткових послуг вважається фактичне здійснення Замовником дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

6.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі відбулося Замовником випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, що передбачений цією Додатковою послугою, звернутися до Виконавця із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленої Додаткової послуги.

6.4. За Додаткові послуги, надані Контент-провайдерами, Виконавець відповідальності не несе. У випадку виникнення у Замовника претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдерами, такий Замовник повинен звернутися безпосередньо до вказаного Виконавцем Контент-провайдера. Для цього Виконавець повинен надати Замовникові можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контент-провайдера, а також про засоби зв’язку з ним.

6.5. Додаткові послуги оплачуються Замовником у порядку, передбаченому цим Договором, якщо інший порядок не встановлений в інформації та умовах надання до відповідних Додаткових послуг.

6.6. Інформація про Додаткові послуги Виконавця міститься на Сайті послуг. Інформація про Додаткові послуги Контент-провайдерів містяться на інтернет-ресурсах Контент-провайдерів.

 

7. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

7.1. Виконавець має право тимчасово обмежити або припинити надання Послуг Замовникові у кожному з наступних випадків:

7.1.1. При повному використанні Замовником коштів на своєму Особовому рахунку;

7.1.2. При непоповненні рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах.

7.2. Після відповідного поповнення Замовником свого Особового рахунку Виконавець відновлює надання Послуг у повному обсязі.

7.3. При користуванні Послугами та Додатковими послугами забороняється:

7.3.1. Обмежувати іншим Замовникам доступ до Мережі або перешкоджати іншим Замовникам користуватися Послугами.

7.3.2. Розсилати спам.

7.3.3. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб.

7.3.4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Виконавця або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.

7.3.5. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, за умови, що такі дії викликають скарги.

7.3.6. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Замовник не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

7.3.7. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого Кінцевого обладнання так, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у Мережі чи на функціонування Мережі.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8. 1. Обов’язки Виконавця:

8.1.1. Надавати Замовникові Послуги в строки, передбачені Договором та законодавством України, за встановленими показниками якості відповідно до стандартів, інших нормативних документів та умов Договору.

8.1.2. Усувати пошкодження Мережі в строки, передбачені Договором та законодавством України, з моменту письмового звернення Замовника про пошкодження.

8.1.3. Інформувати Замовника стосовно змін умов даного Договору, змін, скасування існуючих або введення нових Тарифних планів, Послуг та цін на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації у Засобах масової інформації.

8.1.4. Приймати та розглядати заяви та скарги Замовника в терміни відповідно до чинного законодавства України.

8.1.5. Вживати відповідно до чинного законодавства України заходи забезпечення конфіденційності інформації, що передається Мережею, конфіденційності інформації про Замовника та послуги, які він отримав чи замовляв, окрім випадків, що передбачені чинним законодавством України.

8.1.6. Вести облік вартості наданих Послуг і забезпечувати його достовірність.

8.1.7. Забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Замовника про їх зміну.

8.1.8. Попереджувати Замовника про відключення його Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством України.

8.1.9. На вимогу Замовника надавати інформацію про ліцензії Виконавця, режим роботи підприємства Виконавця, умови та порядок надання Послуг та Додаткових послуг (що надаються Виконавцем), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.

8.1.10. Замінити Замовникові телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалося Замовникові) у разі виходу його з ладу. Заміна повинна бути здійснена у 7 (семи)-денний строк з моменту отримання від Замовника заяви, в тому числі письмової, про заміну обладнання. Якщо буде встановлено, що обладнання вийшло з ладу з вини Замовника, Виконавець повинен здійснити заміну обладнання протягом 7 (семи) днів з моменту сплати Замовником вартості несправного обладнання.

8.2. Права Виконавця:

8.2.1. В разі потреби, встановлювати програмне забезпечення на Кінцеве обладнання Замовника, що контролює виконання умов цього Договору.

8.2.2. Не проводити первинне налаштування, якщо Кінцевим обладнанням Замовника не є справний IBM-сумісний комп`ютер, що має підтримку Ethernet IEEE 802.3, працездатну операційну систему сімейства «Windows» з підтримкою стека протоколів TCP/IP в повному обсязі та отримання IP-адреси за протоколом DHCP відповідно до RFC2131, мережевий інтерфейс з роз’ємом RJ-45.

8.2.3. Використовувати програмно-технічні засоби обмеження для безпеки Доступу інших користувачів Послуг.

8.2.4. У разі виникнення обставин, що не залежать від Виконавця та унеможливлюють подальше надання Послуг за цим Договором, припинити дію даного Договору з інформуванням про такі обставини Замовника.

8.2.5. Відключити та вилучити своє телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалося Замовникові) в разі припинення дії Договору.

8.2.6. Припинити Доступ Замовника, скоротити перелік Послуг, а також відключити Кінцеве обладнання Замовника від Мережі без завчасного попередження, в односторонньому порядку, у випадку виявлення навмисного чи ненавмисного втручання Замовника чи інших осіб із використанням технічних засобів чи Мережевих реквізитів Замовника, в роботу Мережі та/або інших користувачів Послуг, що порушують правила й норми користування Послугами, викладені в Договорі, або такими, що порушують вимоги чинного законодавства України.

8.2.7. Робити перерву в наданні Послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) у Засобах масової інформації не менше ніж за одну добу до початку їх проведення.

8.2.8. Вносити зміни і доповнення до умов Договору шляхом публікації таких змін у Засобах масової інформації не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до їх введення в дію.

8.2.9. Змінювати ціни на Послуги чи Додаткові послуги, крім тих, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України.

8.2.10. Змінювати порядок і умови надання Послуг, встановлювати нові, скасовувати або змінювати Тарифні плани. Самостійно вирішувати питання про надання тих чи інших безкоштовних Послуг Замовникові.

8.2.11. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених Договором. У разі, якщо Виконавець не припинив або не обмежив надання Послуг, Замовник не звільняється від обов’язку оплатити отримані Послуги.

8.2.12. Змінювати Мережеві реквізити та Обліковий запис Замовника з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, попередньо повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 7 (сім) днів через Особистий кабінет.

8.2.13. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Виконавцем, обмеження по кількості підключень Послуг за одним Місцем підключення.

8.2.14. Не підключати або відключати підключене до Мережі Кінцеве обладнання у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

8.2.15. Створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Замовником Послугами й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування Послуг або захисту Виконавця та інших Замовників, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Замовника.

8.2.16. На підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих Послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Замовника.

8.2.17. Виконавець має право розірвати угоду, якщо абонент не оплатив послугу 3 (три) і більше місяців та не попередив про призупинення надання послуги. Відновлення послуги проводиться згідно тарифів Послуг, які надає Виконавець.

8.3. Обов’язки Замовника:

8.3.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення Кінцевого обладнання, проведення Виконавцем Абонентської лінії, здійснення Виконавцем робіт з підключення до Послуг та подальшу експлуатацію Замовником Абонентської лінії. Забезпечити Технічну можливість підключення свого Кінцевого обладнання до обладнання Виконавця.

8.3.2. У разі, якщо технологія Доступу передбачає встановлення на території Замовника телекомунікаційного обладнання, Замовник зобов’язаний прийняти таке обладнання і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного Тарифного плану.

8.3.3. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугами, що передбачені Договором та/або умовами їх надання.

8.3.4. Своєчасно оплачувати Послуги на умовах та в порядку зазначеному в даному Договорі та/або умовах надання Послуг та Тарифних планах. У разі, якщо Послуги передбачають плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення до Послуг.

8.3.5. Ознайомитись з ст.ст. 32-36 Закону України “Про телекомунікації”, умовами даного Договору, умовами і порядком підключення та отримання Послуг, порядком отримання інформації про Послуги та тарифи Виконавця.

8.3.6. Повідомляти Виконавця про заміну Кінцевого обладнання та зміну його Мережевих реквізитів і типу. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Виконавця інформацію щодо Кінцевого обладнання;

8.3.7. У разі виникнення несправностей або відсутності Доступу, невідкладно повідомляти про це Виконавця за контактними даними, вказаними на Сайті Послуг.

8.3.8. Не підключати третіх осіб до Послуг, що надаються за даним Договором. Не допускати використання Кінцевого обладнання та власних Мережевих реквізитів для надання Послуг третім особам;

8.3.9. Надавати Виконавцеві, в разі потреби, усі документи та інформацію, необхідні для належного виконання зобов’язань за даним Договором та законодавством України.

8.3.10. Систематично відслідковувати інформацію розміщену Виконавцем на Сайті Послуг і в Особистому Кабінеті, та регулярно перевіряти стан свого Особового рахунку для отримання поточної інформації.

8.3.11. Самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати від’ємного балансу Особового рахунку. Стан Особового рахунку Замовник контролює, використовуючи Особистий кабінет на Сайті послуг;

8.3.12. У разі тимчасової призупинки користування Послугами, а також при атмосферних стихійних явищах (грози), від’єднати Абонентську лінію від Кінцевого обладнання.

8.3.13. Надавати Виконавцеві доступ до його телекомунікаційного обладнання, якщо таке надавалося Замовникові, для проведення його технічного обслуговування та ремонту, а у разі припинення Договору – для відключення та вилучення обладнання.

8.3.14. Не перешкоджати виконанню Виконавцем робіт, пов’язаних з обстеженням Кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання Послуг за заявкою Замовника;

8.3.15. Приєднавшись до даного Договору, Замовник тим самим надає згоду на використання Виконавцем, у разі необхідності, приміщень загального користування (внутрішньо-будинкових кабельних каналів, споруд, будівель, технічних поверхів, горищ та інших нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку) за межами або в межах Місця надання послуг з метою розміщення телекомунікаційного обладнання.

8.3.16. Повідомляти Виконавця, в тому числі письмово, про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов’язкових реквізитів, які були вказані Замовником, в ході виконання Договору у місячний строк з моменту виникнення таких обставин;

8.4. Права Замовника:

8.4.1. Тимчасово призупиняти отримання Послуг.

8.4.2. Не вносити оплату за весь час пошкодження (аварії), що призвело до припинення отримання Послуг, у разі порушення Виконавцем контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Замовника або не були поза зоною контролю Виконавця.

8.4.3. Замовляти у Виконавця або Контент-провайдерів будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Замовникові. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний у описі Додаткових послуг.

8.4.4. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Виконавець